לדף הבית
איתור שירות
איתור לשכה
נוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2011 
  סימוכין: בהתאם לסעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991.

להלן נוהל העסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2011. כפי שנקבעו על ידי הממונה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עובדים זרים (להלן: הממונה)  קיום הוראות הנוהל מהווה תנאי לתוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. הפרת אחת או יותר מהוראות הנוהל  תהווה הפרה של תנאי ההיתר, העלולה להביא לביטול ההיתר. בנסיבות מיוחדות אי עמידה בתנאי ההיתר תביא להטלת קנס מינהלי או הגשת כתב אישום בגין הפרות חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: חוק עובדים זרים) ו/או לשלילת/הגבלת/התניית ההיתרים שניתנו לחקלאי להעסיק עובדים זרים. יובהר כי הוראות הנוהל באות להוסיף על חובות החקלאי לפי כל דין תוך שימת דגש על חלק מחובותיו כלפי העובדים הזרים וכלפי הרשויות.  אך אין בהוראות נוהל זה כדי לגרוע מכל חובה של החקלאי לפי כל דין.       

1.       בסיס  הנתונים  לצורך חישוב ההקצאה של ההיתרים להעסקת עובדים זרים לשנת2011 מסתמך על נתונים ומסמכים שהוגשו על ידי החקלאי, באישור הממונה,  למשרד החקלאות ופיתוח הכפר  (להלן: משרד החקלאות) במסגרת מפקד לצורך העסקת עובדים זרים שנערך בשנת  2009  (להלן: המפקד). על בסיס מידע זה, שבין היתר, אמינות וסבירות נתוניו נבדקו באופן ראשוני,   ובהתאם לכללים שנקבעו לצורך כך, ובכפוף למכסת העובדים הזרים  והנחיות אחרות שנקבעו בהחלטות ממשלה רלוונטיות, מכסת התרים לכל חקלאי נקבעה על בסיס כללים רוחביים שאושרו לשם כך. במידה וימצא לאחר שימוע כדין כי החקלאי דיווח לרשויות דיווחים מוטעים או בלתי מדויקים, הקצאתו תוקטן בהתאם ובנוסף יחליט הממונה על  ביטול  התרים נוספים ו/או סירוב למתן התרים בעתיד.

2.       על החקלאי להעסיק את  העובדים הזרים שניתן לו היתר להעסיקם  בשנת 2011  אך ורק בעבודה בחקלאות במסגרת השטחים/הגידולים שדווחו למשרד החקלאות. העסקת העובדים הזרים בעבודה שאינה עבודה חקלאית ו/או בשטחים שלא צוינו בטופס "שטחים וגידולים", תהווה הפרה של תנאי ההיתר ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי או הגשת כתב אישום בגין הפרה של סעיף 2(א) לחוק עובדים זרים, ו/או לשלילת/הגבלת/התניית ההיתרים שניתנו לחקלאי להעסיק עובדים זרים. יודגש כי, בין היתר, העבודות להלן אינן באות בגדר עבודה בחקלאות ולכן חל איסור להעסיק עובדים זרים בעבודות אלו: עבודות גינון, עבודה בחנות , אף אם מוכרים בה תוצרת חקלאית, עבודות ניקיון או משק בית, עבודה בבית אריזה שאינו ממוקם בנחלת החקלאי

3.  במקרה שיחול שינוי בפרטים שהחקלאי מסר למשרד החקלאות בקשר לגידולים או לשטחים שהוא מעבד או לכל פרט מהותי אחר בחוברת המפקד, עליו להודיע על כך בכתב למחוז משרד החקלאות אליו הוא שייך תוך 7 ימים מיום השינוי. ההודעה תוגש על גבי טופס שינוי שטחים המצוי באתר האינטרנט של משרד החקלאות בכתובת WWW.MOAG.GOV.IL. לאחר בחינת הפרטים , ובאישור הממונה, המשרד יוציא את הנחיותיו בכתב. רק לאחר שהבקשה תיבדק על ידי הרשויות, החקלאי  יקבל  אישור הממונה על כך  בכתב, ובכפוף לתנאי האישור, יהיה רשאי להעסיק עובדים זרים בשטחים נוספים או לגבי גידולים שונים מאלו שהופיעו בדיווח המקורי.                                                                                                                         

4.    על החקלאי לשתף פעולה עם מפקחי אגף האכיפה של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (להלן: הרשות) ושל משרד התמ"ת, לאפשר להם להיכנס למשק ולמגורי העובדים הזרים לביצוע ביקורות ולהמציא להם כל מסמך בקשר להעסקת העובדים  שיידרש על ידם לצורך הפעלת סמכויותיהם על פי דין.

5.    על החקלאי להעסיק את העובדים הזרים באופן ישיר, וחל  איסור על העסקתם באמצעות קבלן כוח אדם. העסקת העובדים הזרים בניגוד לאמור בסעיף זה  תהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו.

 6.       משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר ומחובתו של החקלאי להעסיק את העובד הזר בהתאם למשפט העבודה כאמור, זאת בנוסף להוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991. יודגש כי הפרה מהותית של זכויות העובד הזר, ובכלל זה עיכוב דרכונו של העובד שלא כדין, הלנת שכרו,  אי תשלום שכר כדין בגין עבודה בשעות נוספות, אי מתן יום מנוחה שבועי וכו', מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו. כי יודגש כי עובד זר לענף החקלאות  רשאי לעבור בין מעסיקים שהם בעלי היתרים פנויים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות, בכפוף לרישום המעבר בהתאם לנוהלי הרשויות,  וחל איסור  על מעביד למנוע מעובד זר לבצע מעבר כאמור.

 

7.   העסקת עובד זר במשרה חלקית לא תותר ולא יינתן היתר בגין בקשה כאמור. כמו כן, על החקלאי לשלם לכל עובד המועסק על ידו באותו חודש, עד ליום ה-9 לחודש שלאחריו,  שכר בעד עבודה במשרה מלאה לפחות בעבור החודש הקודם.

 

8.  על החקלאי להעביר את שכר העובד הזר, מידי חודש, לחשבון בנק שנפתח על שמו של העובד הזר בישראל, בו אין לחקלאי או למתווך כוח אדם או מי מטעמם או לכל צד ג' אחר (מלבד קרוב משפחה מדרגה ראשונה של העובד) הרשאה או יפוי כח כלשהם. במידה ואין לעובד חשבון בנק בישראל, החקלאי יסייע לעובד לפתוח חשבון כאמור בבנק שיבחר. יובהר כי כל תשלום מהחקלאי לעובד ישולם אך ורק לחשבון הבנק של העובד ואף יציין זאת החקלאי בחוזה העסקה עליו חתם העובד. עם זאת, החקלאי יהא רשאי לתת לעובד, לפי בקשת העובד ולאחר הסכמתו וחתימתו בכתב, מקדמה במזומן ובלבד שלא תעלה על סך של 15% משכר העבודה הכולל. על החקלאי לשמור בידיו את המסמכים המתעדים את הפקדות השכר לחשבון האמור וכן אישורי העובד בגין קבלת המקדמות, לצורך הצגתם בפני עובדי יחידת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המוסמכות.        

 

9.   על החקלאי המבקש לנייד את העובדים הזרים, לעשות זאת רק בהתאם להוראות "נוהל ניוד עובדים זרים בענף החקלאות", לפי נוסח הנוהל שיופיע באתר האינטרנט של הרשות באותה עת. אין לנייד עובד זר ללא קבלת הסכמתו מראש של העובד למעבר ומבלי למסור לידיו העתק של אישור הניוד שהתקבל מהרשות.

 

10.  חקלאים שלא הסדירו תשלום קנס חלוט שהוטל עליהם בגין עבירה על חוק עובדים זרים או על  חוק שכר מינימום,  בקשר עם העסקת עובדים זרים, שהתבצעה החל מיום 1.1.06 ואילך, לא יהיו רשאים להעסיק עובדים זרים.

 

 

12. ניתנת בזאת הודעה כי שיטת העסקה חדשה של עובדים זרים בענף החקלאות, שעיקריה מפורטים בהחלטת ממשלה מס' 447 מיום 12.9.06 ו/או שיטה שתקבע בהחלטת ממשלה מתקנת, צפויה להכנס לתוקף כבר במהלכה של השנה הבאה,  בעת תחילת יישום השיטה יידרש כל חקלאי לרשום את עובדיו אצל "לשכת תיווך פרטית" שלה היתר לתווך ולטפל בעובדים זרים בענף החקלאות, בהתאם לנהלים שיקבעו לשם כך. בעת פרסום הודעה על תחילת יישום השיטה החדשה והצורך ברישום עובדים, יהיה על החקלאי לפעול לרישום עובדיו בלשכה בהתאם לנהלים שיפורסמו  באותה העת. יודגש כי  ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות אשר יינתנו לשנת 2011, הינם בכפוף לעמידה בדרישות השיטה החדשה לאחר שתתפרסם הודעה על תחילת יישומה.

 

13.  על כל חקלאי שקיבל זכאות להיתרים לשנת 2011, לבצע איזון תיקים לצורך הארכת אשרות השהייה של העובדים הזרים, לא יאוחר מיום 10/12/2010. תחילת תוקף האשרות החדשות הינו ליום 01/01/2011. ללא הארכת האשרות כדין ההיתר יבוטל והעסקת העובדים הזרים תהא בניגוד לדין.  

 

14.  היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות ניתנו לצורך העסקת עובדים זרים הנמצאים בישראל. לא תאושר כניסתם לישראל של עובדים זרים חדשים מחו"ל אלא לצורך החלפת עובד זר ותיק אשר יצא מישראל כדין שלא בצו הרחקה (שיחלוף), וכניסה כאמור תותר רק במקרים בהם נמצא כי אין בישראל עובדים זרים לחקלאות לביצוע העבודה המבוקשת ובכפוף לכל תנאי או הגבלה אחרים שיקבעו בהחלטת ממשלה או בנהלי הרשות או בהחלטת הממונה לעניין זה.

 

15.  ההוראות המפורטות לעיל מהוות תנאים לתוקף ההיתרים שניתנו להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2011, והפרת תנאי אחד או יותר מהתנאים הנ"ל תהווה הפרה של תנאי ההיתר ועלולה להביא לביטולו/הגבלתו/התנייתו. יודגש כי הפרת הוראה מההוראות שלעיל מהווה עבירה לפי סעיף 2(א) לחוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991.

 

16.  בנוסף לכך, הרשות   ומשרד החקלאות  מפרסמים מעת לעת הוראות, הנחיות ודברי הסבר באתר האינטרנט של משרד הפנים בכתובת   www.piba.gov.il. ובאתר האינטרנט של משרד החקלאות www.moag.gov.il וחובה לעיין באתרים לצורך קבלת מידע שוטף בענין העסקת עובדים זרים בענף החקלאות.

 

17.  לגבי קבלנים המורשים לבצע חיסונים לענף הלול בלבד –תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים שינתנו לקבלנים אלו מותנה בתנאים נוספים כלהלן:

א.      חל איסור לאפשר חיסון עופות בניגוד לקבוע בתקנות הרופאים הוטרינריים (כשירות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר – חיסון עופות) התשנ"ד – 1994.

ב.      במקרה של התפרצות מגיפות בענף הלול, על קבלנים אלו לפעול בהתאם להנחיות וסדר  העדיפות שיקבע על ידי השירותים הוטרינרים. יודגש כי חקלאי שיפעל בניגוד לאמור בסעיף   זה יהיה צפוי לביטול ההתרים להעסיק עובדים זרים שברשותו.

 

18.   בהמשך לפסק הדין בבג"ץ 4542/02 אשר פסל כבילת עובדים זרים למעסיק מסוים, ועל מנת להקל על מעבר עובדים זרים  לפי בקשתם בין מעסיקים בעלי התרים בענף החקלאות, נקבע בהחלטת ממשלה מספר 147 מיום 12.5.09 כי בשנת 2011 יוקצו התרים נוספים להעסקת עובדי חקלאות זרים בשיעור שלא יפחת מ-10% מהמכסה הבסיסית. התרים נוספים אלו נועדו לאפשר לעובדים זרים לעבור ביתר קלות בין מעסיקים כאמור, ואין בהקצאתם בכדי להגדיל את מכסת העובדים הזרים בחקלאות. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 447 מיום 12.9.06  כפי שתוקנה בהחלטה 147 הנ"ל, כל חקלאי שקיבל היתר במסגרת ההקצאה ה"רגילה" בין שניים לארבעה עובדים, יקבל היתר מיוחד להעסקת עובד זר נוסף. יודגש כי אין בהיתר נוסף זה בכדי לאפשר קליטת עובד זר מחו"ל.

 

                                                                                                                בכבוד רב,

 

                                                                                                                אהרן ברזאני

                                                                                                               מנהל אגף בכיר